این روز ها باور ها هم بو میدهند.

دوبار من و تو و آرزو های جدید، دباره جنگیدن برای نفس هایمان

هوای این روز ها را نمیخواهم هوا خفه است، باور ها بو میدهند، ارزشها پول است و یا پولیست، همه چی و همه کس مصلحتی شده اند، اینجا عدالت هم رنگ می بازد فریاد ها شنیده نمی شود خدایا همین بود کره خاکی که میگفتی؟

نظر شما چیست

نظر شما