دلم خواست، از حسین(ع) نوشتم


خیال دشمنانش راحت بود که او اهل تهمت و بهتان نیست، اهل توهین نیست
حسین(ع) با تندخویی و فحاشی در مورد دشمنانش سخن نمی گفت حتی کسی را به اجبار به دین امر نکرد.
یزیدیان حکم دادند که حسین(ع) و اطرافیانش از دین بیرون رفته و کافرشده ،آن وقت یزید به جرم خروج این ها از دین، این ها را کشته است. چه دنیای کثیفی که یزید مدافع دین شده است، چه کسی به دفاع از دین بلند شده
حسین اهل بهتان و تهمت زدن نبود حتی به خاطر دین– اما یزیدیان برای حفظ قدرت هر بهتان و تهمتی توانستند زدن

نکته: تاریخ تکرار میشود

نظر شما چیست

نظر شما