شروعی دوباره

لازم نیست در بند باشی ثانیه های تکراری زندگی همانند ساعت ها و روز های تکراری در زهنمان نقش می بندد، آن زمان اس94-09-17ت که احساس در بند بودن را تجربه میکنیم.

آن وقت حتی حس نوشتن را هم نخواهی داشت.  زندگی در خاطرت زرد می شود.  هنگامی که روزها همه تکراریست. دنیا هم برایت کوچک میشود.

مقصر کیست که حتی وقتی حرف از تقصیر هم می آید دیگر زهن راه به جایی نمی برد.؟

آن زمانی است که احساس می کنی به آخر رسیده ای ، اما اگر واقع بین باشی می فهمی هر آخر و هر پایان به یک آغاز چیز جدیدی ختم می شود.

پس نگران نباش زندگی به شکل جدیدی در حال آغاز شدن است.

پس دباره شروع خواهیم کرد. به شکی تازه…

نظر شما چیست

نظر شما