باشکوه مثل یک جنگجو

قوی باش حتی اگر نیستی، با مشت های قدرت مندت آنچنان بر دل سنگ سختی ها بکوب تا دنیا را از پا دراری قبل از اینکه از پا در آیی
وقتی هیچ راهی برایت جز قوی بودن باقی نمانده، قوی باش و قدرت واقعی خودت را نشان بده قدرتی که تا کنون کسی از تو ندیده حالا وقتش است، بجنگ و قهرمان زندگی خودت شو و نه مثل مقلدان چشم و گوش بسته، گمشدگانی که فداکاری را درک نکرده اند و یک تحرک احمقانه خود را قهرمانی و پهلوانی میدانند و احساس قهرمان بودن میکنند.
قهرمان واقعی فداکاری هایست که انجام دادی و صدایش را هم کسی نفهمید. همانطور که ارزش هر انسان به حرف های قشنگش نیست   به  نگفته هایست که تا ابد نخواهد گفت. آری اگر فداکاری پس تو یک قهرمانی یک قهرمان باشکوه که در دل تاریکی این دنیای همانند شمعی فداکار میسوزی و نور را به قلب ها هدیه میدهی

نکته: قوی تر از دیروزی باش

نظر شما چیست

نظر شما