پروفایل

پروفایل به در خواست دوستان قرار گرفت

 

نام:                  مشخصه

تاریخ تولد:           ۱۳۶۸

ورزش:               کاراته سبک شوتوکان jka

علاقه:              عکاسی

آدرس:               همسایه امام رضا(ع)

کسب و کار:        www.arnic.ir

تلگرام:              https://telegram.me/javadrzd68

اینستاگرام:        https://www.instagram.com/javad_rahimzade

ایمیل:               j a v a d r z d @ g m a i l . c o m

در باره من:

خط خطی های من درد دل های من است.و بیان نمودنش در این قفس جرم محسوب میشود. پس مینویسم درد دل قانون را از بی قانونی های قانون قفس.