دو فانوس روشن در قلبی خاموش

15bahman94

این روز های می گذرد اما من از این روزها نخواهم گذشت.

در لابه لای این روز ها خودم را گرفتا خواهم کرد آنچنان که گویی آینده گذشته است و گذشته آینده است.

نوشته ام در این پست همانند برگ ریزان خزان ،همانند پایان یک آرزوی جدید، همانند نور دو فانوس در تاریکی قلبم ،همانند نوشته های سفید برروی روز های سیاهم خواهد نشت.

با من چه کرده اید راستی چه خبر حالتان خوب است؟ کجایید؟ از حال من هم خبر دارید؟

نگاهم را هم به دست خواب خواهم سپرد خوابی سنگین که درد هایم را تسکین دهد. برای مدتی کوتاه

برای مدتی قلبم را در اختیار عقلم خواهم گذاشت و صدای این روز ها را برای همیشه در قلبم خاموش خواهم کرد همانند. دو فانوس  روشن در قلبی خاموش

همیشه سبز بودن نشانه خوبی نیست !!!

norafshani93از دست سبز های بی ریشه، علف های خود خواه دلش پرشده است.

هرزه های باغچه که آزادی را از گل های همیشه بهار گرفته بودند در این حال به سبز بودن خود می نازیدند.

ولی گلهای همیشه بهار خوب میدانستند که هرزه های سبز علف های بی ارزشی هستند که تفکر خود را ارزش میدانند، تفکر باطل همه گیر شدن و فقط سر سبزی را نشان دادن، همه گیر شدن در باغچه های زندگی به قیمت خوشکاندن احساسات گل های بنفشه و نادیده گرفتن فریاد داوودی ها و از بین بردن رخ زیبایی گل رٌز  را افتخار و پیروزی در مبارزه ای جوانمردانه میدانستند.!!!

هه .. مبارزه جوانمردانه.. هه … جوانه کشی به معنی مبارزه جوانمردانه است؟

پیام گل های همیشه بهار این است همیشه سبز بودن نشانه خوبی نیست. !!!

سخنانم مبهم میشود !!!

نگاهم،صدایم،توانم،رویاهایم،نوشته هایم،خیالم و رفتارم در حادثه ای تلخ و شیرین رنگ می بازد سردرگم میشوم و مینویسم

رویاهایم خاموش و بی صدا در تاری مبهم فاصله هایی تا ناکجا !ghorob-13bedar93

صدایم خسته ولی حال و هوایم بهاریست !

نوشته هایم رنگ و بوی غم می بازد زمانی که خیال فاصله تا ناکجا آباد را در خیالم می پرورانم !

سخنانم مبهم میشود زمانی که بسته سخن میگویم نگاهم هم . . .

دردلم شور رفتن و نماندن است، در آرزوی ماندن خیال خام، پخته و سوخته ام

پرستویی مهاجر شده ام در قفسی که ساخته ام!

تعجب هم علامتم شده است !!!