شروعی دوباره

لازم نیست در بند باشی ثانیه های تکراری زندگی همانند ساعت ها و روز های تکراری در زهنمان نقش می بندد، آن زمان اس94-09-17ت که احساس در بند بودن را تجربه میکنیم.

آن وقت حتی حس نوشتن را هم نخواهی داشت.  زندگی در خاطرت زرد می شود.  هنگامی که روزها همه تکراریست. دنیا هم برایت کوچک میشود.

مقصر کیست که حتی وقتی حرف از تقصیر هم می آید دیگر زهن راه به جایی نمی برد.؟

آن زمانی است که احساس می کنی به آخر رسیده ای ، اما اگر واقع بین باشی می فهمی هر آخر و هر پایان به یک آغاز چیز جدیدی ختم می شود.

پس نگران نباش زندگی به شکل جدیدی در حال آغاز شدن است.

پس دباره شروع خواهیم کرد. به شکی تازه…

دو فانوس روشن در قلبی خاموش

15bahman94

این روز های می گذرد اما من از این روزها نخواهم گذشت.

در لابه لای این روز ها خودم را گرفتا خواهم کرد آنچنان که گویی آینده گذشته است و گذشته آینده است.

نوشته ام در این پست همانند برگ ریزان خزان ،همانند پایان یک آرزوی جدید، همانند نور دو فانوس در تاریکی قلبم ،همانند نوشته های سفید برروی روز های سیاهم خواهد نشت.

با من چه کرده اید راستی چه خبر حالتان خوب است؟ کجایید؟ از حال من هم خبر دارید؟

نگاهم را هم به دست خواب خواهم سپرد خوابی سنگین که درد هایم را تسکین دهد. برای مدتی کوتاه

برای مدتی قلبم را در اختیار عقلم خواهم گذاشت و صدای این روز ها را برای همیشه در قلبم خاموش خواهم کرد همانند. دو فانوس  روشن در قلبی خاموش

همیشه سبز بودن نشانه خوبی نیست !!!

norafshani93از دست سبز های بی ریشه، علف های خود خواه دلش پرشده است.

هرزه های باغچه که آزادی را از گل های همیشه بهار گرفته بودند در این حال به سبز بودن خود می نازیدند.

ولی گلهای همیشه بهار خوب میدانستند که هرزه های سبز علف های بی ارزشی هستند که تفکر خود را ارزش میدانند، تفکر باطل همه گیر شدن و فقط سر سبزی را نشان دادن، همه گیر شدن در باغچه های زندگی به قیمت خوشکاندن احساسات گل های بنفشه و نادیده گرفتن فریاد داوودی ها و از بین بردن رخ زیبایی گل رٌز  را افتخار و پیروزی در مبارزه ای جوانمردانه میدانستند.!!!

هه .. مبارزه جوانمردانه.. هه … جوانه کشی به معنی مبارزه جوانمردانه است؟

پیام گل های همیشه بهار این است همیشه سبز بودن نشانه خوبی نیست. !!!