همیشه سبز بودن نشانه خوبی نیست !!!

norafshani93از دست سبز های بی ریشه، علف های خود خواه دلش پرشده است.

هرزه های باغچه که آزادی را از گل های همیشه بهار گرفته بودند در این حال به سبز بودن خود می نازیدند.

ولی گلهای همیشه بهار خوب میدانستند که هرزه های سبز علف های بی ارزشی هستند که تفکر خود را ارزش میدانند، تفکر باطل همه گیر شدن و فقط سر سبزی را نشان دادن، همه گیر شدن در باغچه های زندگی به قیمت خوشکاندن احساسات گل های بنفشه و نادیده گرفتن فریاد داوودی ها و از بین بردن رخ زیبایی گل رٌز  را افتخار و پیروزی در مبارزه ای جوانمردانه میدانستند.!!!

هه .. مبارزه جوانمردانه.. هه … جوانه کشی به معنی مبارزه جوانمردانه است؟

پیام گل های همیشه بهار این است همیشه سبز بودن نشانه خوبی نیست. !!!

سخنانم مبهم میشود !!!

نگاهم،صدایم،توانم،رویاهایم،نوشته هایم،خیالم و رفتارم در حادثه ای تلخ و شیرین رنگ می بازد سردرگم میشوم و مینویسم

رویاهایم خاموش و بی صدا در تاری مبهم فاصله هایی تا ناکجا !ghorob-13bedar93

صدایم خسته ولی حال و هوایم بهاریست !

نوشته هایم رنگ و بوی غم می بازد زمانی که خیال فاصله تا ناکجا آباد را در خیالم می پرورانم !

سخنانم مبهم میشود زمانی که بسته سخن میگویم نگاهم هم . . .

دردلم شور رفتن و نماندن است، در آرزوی ماندن خیال خام، پخته و سوخته ام

پرستویی مهاجر شده ام در قفسی که ساخته ام!

تعجب هم علامتم شده است !!!

همه چیزدان چیست؟

همه چیز دان موجودی است  آزار دهنده و بلند پرواز و البته احمق و یا به عبارتی دیگر  به payez-raftکسانی که احساس میکنند همه چیز را می دانند و در مورد هرچیزی قاطعانه نظر می دهند و نظر کسی را قبول ندارند همه چیزدان می گویند

گونه های مختلفی از این موجود در اقصی نقاط جهان یافت می شود که مضر ترین آن همه چیز دان پوزخندِی می باشد این موجودات که حرف بقیه را قبول ندارد، همیشه سعی بر تمسخر بقیه به وسیله پوزخند دارد و همچنین برای نشان دادن رای منفی خود از پوز خند استفاده می کند.